การทำใบขับขี่

GT DRIVING พาทำใบขับขี่ฟรี!! โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่ม และไม่นับรวมเวลาฝึกจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตขับขี่

คุณสมบัติของผู้เข้าสอบใบอนุญาตขับขี่
1. ชาย หรือ หญิง อายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
2. มีใบรับรองแพทย์ เพื่อเข้าสอบใบอนุญาตขับขี่ได้

เอกสารที่ต้องใช้
1.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
2. ใบรับรองแพทย์ (ตัวจริง) 1 ฉบับ ออกให้ไม่เกิน 30 วัน

ขั้นตอนการทำใบอนุญาตขับขี่
ขั้นตอนการยื่นหลักฐานและการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่
1. ยื่นเอกสารและหลักฐานในการขอรับใบอนุญาตขับขี่
2. สอบสมรรถภาพทางร่างกาย มีดังต่อไปนี้

ทดสอบสายตาบอดสี

ทดสอบการใช้เท้า

ทดสอบสายตาทางลึก

อบรมเรื่องกฏจราจร
ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฏหมายแพ่ง และกฏหมายอาญา
ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ผู้ขับรถ และการบำรุงรักษา
ความรู้เกี่ยวกับมนุษย์สัมพันธ์

ขั้นตอนการสอบขับรถยนต์แบบใหม่ ปี 2555

8.00 น. – 9.30 น. รับเรื่องทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

9.30 น. รายงานตัวเข้าห้องอบรม

10.00 น. – 12.00 น. อบรมช่วงที่หนึ่ง 2 ชั่วโมง

12.00 น. – 13.00 น. พักเที่ยง

13.00 น. อบรมช่วงที่สอง 2 ชั่วโมง

14.00 น. ทดสอบข้อเขียน 30 ข้อ

15.30 น. สอบปฏิบัติ

(สอบทฤษฏี ข้อเขียน)
30 ข้อ ต้องผ่านอย่างน้อย 23 ข้อ

(สอบปฏิบัติ 3 ท่า)
1 ขับรถเดินหน้า และถอยหลังในทางตรง
2 ขับรถเดินหน้าและหยุดเทียบทางเท้า ระยะห่างไม่เกิน 25 เซนติเมตร
3 ขับรถเดินหน้าตามสัญลักษณ์กฏจราจร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s